PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Naše dohoda

Používáním nebo předplacením našich stránek souhlasíte s podmínkami k používání. Vyhrazujeme si právo revidovat obsah našich stránek (včetně námi nabízených služeb) včetně podmínek používání umístěním dodatku na tyto stránky.

Tím, že budete i nadále navštěvovat a využívat naše stránky, souhlasíte se všemi změnami. Také si vyhrazujeme právo využít všechny právní prostředky, pokud budou porušeny podmínky použití těchto stránek, včetně práva zamezit Vám přístup na naše stránky bez předchozího upozornění a odmítnutí poskytnutí služeb.

Individuální a nekomerční použití

Jste oprávněni k návštěvě, prohlížení a uchování jedné kopie stránek tohoto webu pro výhradně vlastní individuální použití a vnitřní obchodní účely. Nesmíte je duplikovat, stahovat, publikovat, modifikovat či jinak upravovat nebo jinak distribuovat nebo využívat jakýkoli materiál na toto téma k jinému účelu než pro vlastní individuální, nekomerční použití, pokud není výslovně povoleno jinak.

Přístup do zaheslovaných oblastí

Přístup a použití zaheslovaného materiálu těchto stránek je omezen pouze pro oprávněné uživatele, kteří mají heslo. Neoprávněné osoby pokoušející se o přístup do této oblasti webu mohou být trestně stíhány.

Stahování informací

Pokud si stáhnete jakékoliv informace z těchto stránek, souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, odstraňovat nebo zakrývat jakýkoli copyright či jiné upozornění či legendu obsaženou v jakékoli takové informaci.

Výjimky a omezení

Informace na této stránce jsou poskytované „tak jak jsou“. Nečiníme jakékoliv prohlášení ani záruku jakéhokoliv druhu ve vztahu k těmto stránkám nebo jejich obsahu a odmítáme veškerá prohlášení a záruky.

Určité informace a služby na těchto stránkách mohou obsahovat materiály a informace od třetích stran, nad kterými máme minimální nebo žádnou kontrolu. Kromě toho informace obsažené na těchto stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Proto nemůžeme a negarantujeme, neprohlašujeme a ani nezaručujeme, že tato stránka, její obsah a grafika je přesná nebo úplná a/nebo vhodná pro Vás nebo Vaše podnikání.

Jakákoliv odpovědnost za škody vyplývající z případných nepřesností nebo chyb je výslovně vyloučena v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nikdo z nás, žádná z našich poboček, jejich příslušných ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, ani žádný z dalších zástupců není odpovědný za ztrátu nebo škody vyplývající z používání těchto stránek. Jedná se o komplexní omezení odpovědnosti, které se vztahuje na všechny škody jakéhokoliv druhu, včetně (bez omezení) kompenzací, přímé, nepřímé nebo následné škody, ztráty dat, příjmu nebo zisku, zráty nebo škody na majetku a nároků třetích stran.

Nejsme odpovědní za ztráty nebo poškození, které by mohly vyplynout z odposlechu třetími stranami jakýchkoliv informací, které máte k dispozici díky těmto stránkám. Souhlasíte s tím, že každé z těchto omezení je přiměřené s ohledem na povahu našich stránek a to zejména vzhledem k tomu, že když si nakoupíte informace, zboží nebo služby prostřednictvím našich stránek, vstoupíte do smluvního vztahu přímo s dodavatelem.

Žádná z výše uvedených výjimek nebo omezení nebude mít vliv na jakákoliv zákonná nebo jiná ustanovení dle českého práva, která nelze vyloučit. Avšak v takovém případě je naší povinností, kde to umožňuje zákon, že budou omezeny dodávky našich stránek, zboží či služeb pro Vás. Každá z výše uvedených výjimek nebo omezení se považuje za samostatné a oddělitelné ustanovení těchto podmínek používání.

Informace od třetí strany

Informace, názory a údaje na této stránce poskytnuté třetími stranami byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, ale nemůžeme zaručit jejich přesnost, platnost, aktuálnost či úplnost ke konkrétnímu účelu.

Požádejte, prosím, o radu odborníky, pokud budete potřebovat zhodnocení jakýchkoliv konktrétních informací, názorů nebo jiného obsahu.

Používání odkazů

Některými odkazy, včetně hypertextových odkazů, na našem webu se dostanete mimo naše stránky. Odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí a zahrnutí těchto odkazů neznamená, že podporujeme nebo schvalujeme odkazované stránky, jejich provazovatele nebo jejich obsah.

Nejsme zodpovědní za obsah nebo jiná ustanovení jakýchkoliv webových stránek mimo těch našich a výslovně se zříkáváme veškeré zodpovědnosti související s jejich obsahy a ustanoveními. Zakazujeme ukládání do mezipaměti, neautorizované hypertextové odkazy na těchto stránkách, kopírování jakýchkoliv informací a obsahu včetně softwarových programů dostupných na těchto stránkách.

Vyhrazujeme si právo zakázat neoprávněné odkazy a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za obsah dostupný na jiných internetových stránkách spojených s touto stránkou. Přístup na jiné internetové stránky propojené s touto stránkou je na Vaše vlastní nebezpečí.

Technologická selhání

Doba odezvy systému se může lišit v závislosti na různých faktorech. V žádném případě neneseme zodpovědnost za případné nepřesnosti, chyby, zpoždění nebo opomenutí jakýchkoliv informací, přenos nebo poskytnutí informací, ztrátu nebo škody vyplývající z nepřesností, chyb, zpoždění nebo opomenutí nebo pro jakékoliv neplnění nebo přerušení informací v důsledku jednání nebo opomenutí nebo pro jakoukoliv vyšší moc (včetně, ale bez omezení obecnosti předcházející povodni, mimořádným povětrnostním podmínkám, zemětřesení nebo jiným zásahem vyšší moci, požáru, války, povstání, vzpoury, pracovních sporů, nehod, akcí vlády, komunikace, výpadku napájení nebo zařízení nebo selhání softwaru) nebo z jiných důvodů mimo naši přiměřenou kontrolu.

Použití vašich informací

Souhlasíte, že můžeme shromažďovat, ukládat a používat informace o Vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami našich zásad o ochraně osobních údajů.

Vlastnictví a duševní vlastnictví

Veškerá práva designu, textu, grafiky a dalších materiálů podporujících naše stránky nebo jejich uspořádání jsou naším majetkem nebo majetkem našich poskytovatelů nebo jejich třetích stran, a jsou chráněni zákony v oblasti práv duševního vlastnictví.

Pro účely těchto podmínek použití, termínem „právo duševního vlastnictví“ se souhrnně rozumí právo v rámci patentů, ochraných známek, autorských práv a obchodního tajemství, aplikací nebo zápisů týkajících se takových práv, jakož i jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická práva uznaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci na celém světě, včetně, bez omezení morálních a podobných práv.

Potvrzujete, že jste nezískali žádná vlastnická práva na základě stahování materiálů z těchto stránek a nesmíte prodat žádný z výrobků nebo služeb (nebo jeho části), které se objeví na této stránce. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena podle tohoto zákona, jsou výslovně vyhrazena. Také si vyhrazujeme právo odebrat nebo zakázat přístup k jakémukoli obsahu nebo jiným materiálům, které porušují nebo údajně porušují práva k duševnímu vlastnictví.

Přímé odkazy

Nesmíte na této stránce umisťovat přímé odkazy, což znamená, že nebudete vytvářet, přispívat, zobrazovat, publikovat nebo šířit jakýkoliv odkaz na jakoukoliv jinou stránku než domácí stránku tohoto webu pro jakýkoliv účel, pokud to není výslovně povoleno námi.

Bezpečnost, narušení a hackování

Nesmíte porušovat nebo se snažit narušovat bezpečnost těchto stránek nebo některého z produktů nebo zde popsaných služeb. Vyhrazujeme si právo vyšetřovat případy, které mohou zahrnovat taková narušení a můžeme spolupracovat i s orgány činnými v trestním stíhání uživatelů, kteří se účastnili těchto porušení.

Pokud nemáte nainstalovaný antivirus a související orchranu před viry nebo jinými počítačovými programy, které jsou určeny k poškožení, zničení nebo jinému narušení funkčnosti počítače nebo operací, které mohou být přeneseny do počítače přes tuto stránku, vystavujete se riziku poškození Vašeho počítače.

Kopírování a napodobování

Nesmíte používat tuto stránku nebo část těchto stránek tak, aby se zobrazovala uživateli jako součást stránky na jiné webové stránce, ať už v rámci viditelné části nebo mimo ni, bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Dodržování zákonů

Tyto stránky můžete použít pouze k zákonným účelům. Tyto stránky, produkty a služby jsou jejím předmětem, a Vy souhlasíte, že budete za všech okolností dodržovat všechny příslušné místní, národní a mezinárodní zákony, statuty, pravidla, regulace, nařízení a další pro jejich použití.

Tato povinnost zahrnuje bez omezení Váš souhlas s dodržováním průmyslově specifických předpisů a pravidel týkajících se vývozu technických a dalších údajů z UK (a z vaší země, pokud není v UK) a vaše smlouva nebude exportovat nebo re-exportovat tyto údaje nebo jakýkoliv jiný obsah nebo materiály bez předchozího získání všech potřebných povolení a souhlasů.

Regulační hledisko

Můžeme sledovat údaje, které mohou být nezbytné pro splnění zákonných požadavků. Dovolujete nám, abychom přiměřenými a vhodnými prostředky ověřili, že dodržujete tyto podmínky používání a souhlasíte plně spolupracovat s jakýmkoliv takovým ověřovacím postupem.

Naši partneři