Prywatność

1. NINIEJSZA POLITYKA

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) została wydana przez firmę E D & F Man Ingredients s.r.o, zidentyfikowaną jako Administratorzy w tabeli w sekcji 13 poniżej (łącznie „Grupa”, „my”, „nas” lub „nasz”) oraz jest adresowana do osób spoza naszej organizacji, z którymi współpracujemy, w tym osób odwiedzających nasze strony internetowe („Strony”), klientów, personelu klientów korporacyjnych i dostawców oraz innych odbiorców naszych usług (łącznie „Ty”). Zdefiniowane terminy użyte w niniejszej Polityce wyjaśniono w punkcie 14 poniżej.

1.2. Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie przetwarzania danych osobowych lub zmiany w obowiązującym prawie lub regulacjach. Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki i regularnego sprawdzania tej strony w celu sprawdzenia wszelkich zmian, które możemy wprowadzić zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka została  zaktualizowana grudzień 2022 r.

2. PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Gromadzenie danych osobowych: Gromadzimy dane osobowe o Tobie z różnych źródeł, w tym z następujących:

(A) kiedy nam je przekazujesz (na przykład, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób);

(B) w zwykłym toku naszej relacji z Tobą (na przykład w trakcie zarządzania Twoimi transakcjami lub podczas procesu wdrażania);

(C) które zdecydujesz się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (na przykład możemy zbierać informacje z Twojego profilu(ów) w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim zdecydujesz się udostępnić swój profil publicznie);

(D) od stron trzecich, które nam je dostarczają (na przykład od Twojego pracodawcy, naszych klientów, agencji informacji kredytowej oraz organów ścigania i organów regulacyjnych);

(E) od stron trzecich, jeśli kupujesz którykolwiek z naszych produktów lub usług za pośrednictwem takich stron trzecich;

(F) gdy odwiedzasz którąkolwiek z naszych Witryn lub korzystasz z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Kiedy odwiedzasz Stronę, Twoje urządzenie i przeglądarka mogą automatycznie ujawnić pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny połączenia z Witryną oraz inne techniczne informacje komunikacyjne) , z których część może stanowić Dane Osobowe.

2.2. Tworzenie danych osobowych: Tworzymy dane osobowe o Tobie, takie jak zapisy Twoich interakcji z nami oraz szczegóły Twoich kont, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa i regulacji.

2.3. Istotne dane osobowe i wrażliwe dane osobowe: Kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać, zgodnie z obowiązującym prawem, obejmują:

(A) dane osobowe: imię(imiona); preferowane imiona; pseudonim(y), płeć; Data urodzenia; wiek; stan cywilny; Numer ubezpieczenia społecznego; numer(-y) paszportu; inne numery wydane przez administracje panstwowa (numer(y) identyfikacji podatkowej; numer(y) prawa jazdy); narodowość; styl życia i warunki społeczne; zdjęcia paszportów, praw jazdy i podpisów; dane uwierzytelniające (hasła, nazwisko panieńskie matki, pytania i odpowiedzi w ramach wyzwania/odpowiedzi, kody PIN, dane dotyczące rozpoznawania twarzy i głosu); fotografie; obrazy wizualne; oraz wygląd i zachowanie osobiste;

(B) dane rodziny: imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe członków rodziny i osób pozostających na ich utrzymaniu; dane kontaktowe: adres; numer telefonu; adres e-mail; oraz szczegóły profilu w mediach społecznościowych;

(C) szczegóły zatrudnienia: branża; rola; działalność gospodarcza; nazwiska obecnych i byłych pracodawców; adres pracy; numer telefonu do pracy; służbowy adres e-mail; oraz szczegóły profilu w mediach społecznościowych związane z pracą;

(D) historia edukacji: szczegółowe informacje na temat Twojego wykształcenia i kwalifikacji;

(E) dane finansowe: adres rozliczeniowy; numery rachunków bankowych; numery kart kredytowych; imię i nazwisko oraz dane posiadacza karty lub konta; zapisy instrukcji; szczegóły transakcji; i dane kontrahenta;

(F) poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które zdecydujesz się nam przesłać lub opublikować na nasz temat (w tym na platformach mediów społecznościowych); I

(G) Elektroniczne dane identyfikacyjne: adresy IP; pliki cookie, dzienniki aktywności, identyfikatory internetowe, unikalne identyfikatory urządzeń i dane geolokalizacyjne (w tym zgodnie z punktem 2.1(F) powyżej).

2.4. Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe (w tym, w niektórych przypadkach, Twoje Wrażliwe Dane Osobowe), z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, są określone poniżej. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych jesteśmy zobowiązani do posiadania podstawy prawnej do Przetwarzania Twoich Danych Osobowych, określiliśmy je w zależności od celu Przetwarzania. Dalsze szczegóły dotyczące podstawy prawnej, z której korzystamy, znajdują się w punktach 2.5 i 2.6 poniżej.

(A) AML/KYC: wypełnianie naszych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami, w tym kontrole „Poznaj swojego klienta” oraz potwierdzanie i weryfikacja Twojej tożsamości (w tym za pośrednictwem agencji informacji kredytowej), sprawdzanie z  organami wladzy, organami ponadnarodowymi (w tym między innymi z Unii Europejskiej , Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych i Rada Bezpieczeństwa ONZ) i/lub listy sankcji organów ścigania, listy sankcji wewnętrznych i inne ograniczenia prawne

Podstawa prawna: zobowiązania prawne, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań). W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na istotnym interesie publicznym (zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie) lub, rzadko, na wyraźnej zgodzie.

(B) Wdrażanie klientów: wdrażanie nowych klientów i zgodność z naszymi wewnętrznymi wymogami, zasadami i procedurami dotyczącymi zgodności

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam prowadzenie naszej działalności). W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na istotnym interesie publicznym (zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie) lub, rzadko, na wyraźnej zgodzie.

(C) Zdolność kredytowa: przeprowadzanie kontroli referencji kredytowych i innych finansowych analiz due diligence

Podstawa prawna: zobowiązania prawne, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań). W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na istotnym interesie publicznym (zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie) lub, rzadko, na wyraźnej zgodzie.

(D) Dostarczanie Państwu produktów i usług: administrowanie relacjami i powiązanymi usługami; wykonywanie zadań niezbędnych do świadczenia żądanych usług: komunikowanie się z Tobą w związku z tymi usługami

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych obowiązków).

(E) Marketing/poszukiwanie klientów: komunikowanie się z Tobą w jakikolwiek sposób (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) pod warunkiem zapewnienia, że ​​taka komunikacja jest Ci dostarczana zgodnie z obowiązującym prawem: oraz utrzymywanie i w stosownych przypadkach aktualizowanie danych kontaktowych

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam promowanie naszej działalności), chyba że wymagana jest zgoda zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

(F) Działanie naszych Stron: obsługa naszych Stron i zarządzanie nimi; dostarczanie Ci treści: wyświetlanie Ci reklam i innych informacji oraz komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem naszych Witryn

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam udostępnianie naszej Strony).

(G) Operacje IT: zarządzanie naszymi systemami komunikacyjnymi, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT/bezpieczeństwa IT

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam prowadzenie naszej działalności), Obowiązki prawne.

(H) Zdrowie i bezpieczeństwo: oceny i prowadzenie dokumentacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa: oraz zgodność z powiązanymi zobowiązaniami prawnymi

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam skuteczne zarządzanie naszą działalnością), Obowiązki prawne.

(I) Sprzedaż w zakresie zarządzania finansami: finanse; audyt korporacyjny; i zarządzanie dostawcami

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam skuteczne zarządzanie naszą działalnością), Obowiązki prawne.

(J) Badania, prowadzenie badań rynku lub satysfakcji klienta: oraz nawiązywanie kontaktu z Tobą w celu uzyskania Twojej opinii na temat naszych produktów i usług

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam ulepszanie naszej działalności).

(K) Bezpieczeństwo: ochrona fizyczna naszych obiektów (w tym zapisy wizyt na naszych terenach i nagrania CCTV); i bezpieczeństwo elektroniczne (w tym dane logowania i dane dostępowe, w których uzyskujesz dostęp do naszych systemów elektronicznych)

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam ochronę naszej działalności). W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na istotnym interesie publicznym (zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie) lub roszczeniach prawnych.

(L) Dochodzenia: wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i zapobieganie naruszeniom zasad oraz przestępstwom, zgodnie z obowiązującym prawem

Podstawa prawna: zobowiązania prawne, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam ochronę naszej działalności). W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na istotnym interesie publicznym (zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie) lub roszczeniach prawnych.

(M) Zgodność z prawem: zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi wynikającymi z obowiązującego prawa

Podstawa prawna: Obowiązki prawne.

(N) Postępowanie sądowe: ustanawianie, wykonywanie i obrona praw

Podstawa prawna: Obowiązki prawne. W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zasadniczo opieramy się na roszczeniach prawnych.

(O) Udoskonalanie naszych produktów i usług: identyfikacja problemów z istniejącymi produktami i usługami: planowanie ulepszeń istniejących produktów i usług; oraz tworzenie nowych produktów i usług

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam ulepszanie naszej działalności).

(P) Audyt zarządzania ryzykiem: zgodność, kontrole i inne zarządzanie ryzykiem

Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (aby umożliwić nam skuteczne zarządzanie naszą działalnością), Obowiązki prawne.

2.5. Podstawa prawna, na której możemy przetwarzać Twoje dane osobowe: Dalsze szczegóły dotyczące podstawy prawnej, na której możemy przetwarzać dane osobowe, o której mowa w sekcji 2.4 powyżej, przedstawiono poniżej:

(A) Uzasadnione interesy: mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu w celu ulepszenia naszych produktów lub usług (w zakresie, w jakim taki prawnie uzasadniony interes nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności);

(B) Obowiązki prawne: Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania prawne; i/lub

(C) Zgoda: uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę na Przetwarzanie (ta podstawa prawna jest wykorzystywana wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne, nie jest wykorzystywana do Przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).

2.6. Podstawa prawna, na której możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe: Dalsze szczegóły dotyczące podstawy prawnej, na której możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, o której mowa w sekcji 2.4 powyżej, przedstawiono poniżej:

(A) Istotny interes publiczny: przetwarzanie jest konieczne ze względu na ważny interes publiczny i odbywa się na podstawie obowiązującego prawa, proporcjonalnego do realizowanego celu i przewidującego odpowiednie i konkretne środki ochrony Twoich podstawowych praw i interesów; i/lub

(B) Wyraźna zgoda: zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy Twoją wyraźną zgodę przed Przetwarzaniem Twoich Wrażliwych Danych Osobowych (jak powyżej, ta podstawa prawna jest używana wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania, które jest dobrowolne – nie jest wykorzystywana do Przetwarzania jest to w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

3.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celach i na podstawie prawnej określonej w sekcji 2.4 powyżej innym podmiotom w ramach Grupy E D & F Man oraz:

(A) Ty i, w stosownych przypadkach, Twoja rodzina, Twoi współpracownicy i Twoi przedstawiciele;

(B) klienci i klienci naszych firm;

(C) agencje informacji kredytowej;

(D) usługi zwalczania nadużyć finansowych;

(E) Władze rządowe, prawne, regulacyjne lub podobne, rzecznicy praw obywatelskich oraz agencje władz centralnych i/lub lokalnych, na żądanie lub w razie potrzeby, w tym w celu zgłaszania wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa lub regulacji;

(F) księgowi, audytorzy, doradcy finansowi, prawnicy i inni zewnętrzni doradcy zawodowi Grupy, z zastrzeżeniem wiążących umownych zobowiązań dotyczących zachowania poufności;

(G) agencje windykacyjne i agencje śledzące;

(H) usługi agregacji danych;

(I) jednostki akredytujące;

(J) zewnętrzne podmioty przetwarzające (takie jak dostawcy usług płatniczych, firmy spedycyjne itp.) zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie; z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej w niniejszej sekcji 3 i sekcji 4;

(K) każdą odpowiednią stronę, osobę składającą roszczenie, osobę składającą skargę, osobę pytającą, organ ścigania lub sąd, w zakresie niezbędnym do ustalenia, wykonania lub obrony praw zgodnie z obowiązującym prawem;

(L) jakąkolwiek istotna  stronę w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania lub wykonywania wyrokow karnych, w tym ochrony przed zagrożeniami  bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im zgodnie z obowiązującym prawem;

(M) wszelkich odpowiednich zewnętrznych nabywców (oraz odpowiednich doradców prawnych), jeśli sprzedamy lub przeniesiemy całość lub jakąkolwiek odpowiednią część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji) lub jesteśmy zaangażowani w negocjacjach dotyczących któregokolwiek z powyższych;

(N) prasa i media; i/lub

(O) organizacje wolontariackie i charytatywne.

3.2. Nasze Witryny mogą wykorzystywać wtyczki lub treści stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się na interakcję z takimi wtyczkami lub treściami, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznemu dostawcy odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tej strony trzeciej przed rozpoczęciem interakcji z jej wtyczkami lub treścią.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJOW

4.1. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności może być konieczne przekazanie Twoich danych osobowych w ramach Grupy oraz stronom trzecim, jak wskazano w sekcji 3 powyżej, w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymagania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych, w tym przepisy dotyczące ochrony danych o niższym standardzie niż te, które obowiązują w kraju, w którym się znajdujesz.

4.2. Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów, zazwyczaj robimy to na podstawie:

(A) decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;

(B) odpowiednich standardowych klauzul umownych (np. tam, gdzie ma zastosowanie prawo o ochronie danych w UE lub Wielkiej Brytanii, zazwyczaj stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE); i/lub

(C) inne ważne mechanizmy transferu.

4.3. Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy międzynarodowym przekazywaniu danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w punkcie 12 poniżej.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

5.1. Grupa podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem lub nieautoryzowanymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami.

5.2. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłasz, są przesyłane w sposób bezpieczny.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

6.1. Grupa podejmuje uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce. Kryteria określające czas przechowywania przez nas Twoich Danych Osobowych są następujące:

(A) będziemy przechowywać kopie Twoich Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak:

(i) utrzymujemy z Tobą stałą relację (na przykład, gdy jesteś odbiorcą naszych usług lub zgodnie z prawem figurujesz na naszej liście mailingowej i nie zrezygnowałeś z subskrypcji); lub

(ii) Twoje Dane Osobowe są niezbędne w związku z zgodnymi z prawem celami określonymi w niniejszej Polityce, dla których mamy ważną podstawę prawną (na przykład, gdy Twoje Dane Osobowe są zawarte w umowie pomiędzy Tobą a Grupą i mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu prowadzenia naszej działalności i wypełniania naszych obowiązków wynikających z tej umowy lub gdy mamy prawny lub regulacyjny obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych); i

(B) czas trwania:

(i) wszelkie obowiązujące okresy przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem lub regulacjami (na przykład dowolny okres, w którym dowolna osoba może wnieść roszczenie prawne przeciwko Grupie w związku z Twoimi Danymi Osobowymi lub którego Twoje Dane Osobowe mogą dotyczyć); i

(ii) dodatkowy okres trzech (3) miesięcy po zakończeniu obowiązującego okresu przedawnienia (aby w przypadku, gdy dana osoba wniesie roszczenie pod koniec okresu przedawnienia, nadal mieliśmy rozsądną ilość czasu na zidentyfikowanie wszelkie Dane Osobowe istotne dla tego roszczenia); I

(C) jeśli wobec Twoich Danych Osobowych mają zastosowanie jakiekolwiek odpowiednie roszczenia prawne lub dochodzenia regulacyjne, Grupa może nadal przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez dodatkowe okresy, jakie są niezbędne w związku z takim roszczeniem lub dochodzeniem.

6.2. Po zakończeniu okresów określonych w paragrafach (A) – (C) powyżej, każdy w  zakresie, mozemy:

(A) trwale usunąć lub zniszczyć odpowiednie Dane Osobowe; lub

(B) archiwizować Twoje Dane Osobowe tak, aby nie można było z nich korzystać; lub

(C) anonimizowac odpowiednie Danye Osobowe.

7. TWOJE PRAWA

7.1. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, przysługuje Ci szereg praw związanych z Przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom. Prawa te mogą, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, obejmować prawo do:

(A) zażądania dostępu lub kopii Twoich Danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy, wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych Danych osobowych;

(B) zażądania sprostowania wszelkich nieścisłości w Twoich Danych Osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy;

(C) zażądania usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy;

(D) zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub kontrolujemy;

(E) zażądania, aby nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

(F) zażądania przeniesienia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub mamy pod kontrolą, do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odpowiednim zakresie;

(G) wycofania Twojej zgody (jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie Twojej zgody);

7.2. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, mogą Ci przysługiwać także następujące dodatkowe prawa w związku z Przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych:

(A) prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu; i

(B) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu do celów marketingu bezpośredniego.

7.3. Aby skorzystać z jednego lub więcej z tych praw lub zadać pytanie dotyczące tych praw lub innych postanowień niniejszej Polityki lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w sekcji 12 poniżej. Masz również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.

8. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej (w tym naszych Witryn), w którym zapisywane są informacje o Twoim urządzeniu, przeglądarce oraz, w niektórych przypadkach, Twoich preferencjach i zwyczajach przeglądania. Grupa może przetwarzać Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

9. MARKETING BEZPOŚREDNI

9.1. Grupa może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu skontaktowania się z Tobą, przede wszystkim za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej, a czasami telefonicznie, abyśmy mogli przekazać Ci informacje dotyczące produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, pod warunkiem, że najpierw uzyskaliśmy Twoją zgodę, w zakresie wymaganym i zgodnym z obowiązującym prawem i regulacjami.

9.2. Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas komunikatów marketingowych, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, kontaktując się ze swoją osobą kontaktową w Grupie. Po rezygnacji z subskrypcji nie będziemy wysyłać Ci dalszych promocyjnych wiadomości e-mail, ale możemy w dalszym ciągu kontaktować się z Tobą w sprawach związanych z usługami w zakresie niezbędnym do świadczenia zamówionych przez Ciebie usług.

10. DANE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakiekolwiek inne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Grupę, skontaktuj się ze swoim stałym kontaktem w Grupie lub napisz pod adres dataprotection@edfman.com

11. POJĘCIA ZDEFINIOWANE

  • Administrator: Podmiot decydujący o tym, jak i dlaczego przetwarzane są Dane osobowe. W wielu jurysdykcjach Administrator ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
  • Dane firmy: wszelkiego rodzaju informacje tworzone, otrzymywane lub przesyłane w ramach transakcji biznesowych Spółki, w tym dane osobowe, niezależnie od formatu fizycznego.
  • Klienci: Strony, z którymi Grupa zawiera ustalenia umowne, zarówno jako dostawca, jak i odbiorca produktów lub usług.
  • Naruszenie danych: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Spółki bądź zabezpieczeń fizycznych, technicznych, administracyjnych lub organizacyjnych, które my lub nasi zewnętrzni dostawcy usług wprowadziliśmy w celu ochrony danych firmy.
  • Organ ds. ochrony danych: niezależny organ publiczny, którego zadaniem jest nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.
  • Menedżer Danych: Wyznaczona osoba odpowiedzialna za każdego Administratora.
  • Osoba, której dane dotyczą: żyjąca, zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, o której przechowujemy Dane Osobowe.
  • Grupa E D & F Man lub Grupa: Wszystkie bezpośrednie i pośrednie spółki zależne E D & F Man Holdings Limited.
  • Dane osobowe: Informacje w dowolnym formacie, na podstawie których można (bezpośrednio lub pośrednio) zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Dane Osobowe obejmują zarówno Informacje faktyczne, jak i opinie dotyczące Podmiotu Danych.
  • Przetwarzanie, przetwarzanie lub przetwarzanie: wszelkie działania, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Obejmuje to uzyskiwanie, rejestrowanie lub przechowywanie danych lub przeprowadzanie dowolnej operacji lub zestawu operacji na danych, w tym konsultowanie, organizowanie, poprawianie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie obejmuje także przesyłanie lub przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim.
  • Procesor: Każda osoba lub podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora (inny niż pracownicy Administratora).
  • Wrażliwe dane osobowe: Dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, informacji genetycznych i biometrycznych oraz wszelkich innych informacji, które mogą zostać uznane za wrażliwe w świetle obowiązujących przepisów. prawo lub regulacja.
  • Personel: wszyscy obecni, byli i potencjalni dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, konsultanci, pracownicy, pracownicy tymczasowi, indywidualni wykonawcy, stażyści, oddelegowani i pozostały personel.

Nasi partnerzy