Sprawy prawne

Nasza umowa

Używając lub zapisując się na naszej stronie zgadzają się Państwo na warunki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości naszej strony (łącznie z oferowanymi przez nas usługami) i niniejszych warunków użytkowania poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie.

Według dalszego dostępu i korzystania z naszej strony zgadzają się Państwo na każdą z tych zmian. Zastrzegamy sobie również prawo do dochodzenia wszelkich środków dostępnych w prawie i w kapitale własnym za naruszenie tych warunków użytkowania, w tym prawo według własnego uznania odmówić dostępu do naszego serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedzenia i do odmowy świadczenia usługi dla każdego użytkownika.

Indywidualne niekomercyjne użycie

Są Państwo upoważnieni jedynie odwiedzać, przeglądać i zachować jedną kopię w ramach tej strony wyłącznie do własnego użytku indywidualnego i wewnętrznych celów biznesowych, a nie powielać, pobierać, publikować, modyfikować lub w inny sposób rozpowszechniać ani wykorzystywać żadnych materiałów na temat witryny do celów innych niż dla własnego indywidualnego, niekomercyjnego użytku, chyba, że inaczej, wyraźnie jest on upoważniony przez nas.

Dostęp do chronionych hasłem / bezpiecznych obszarów

Dostęp i korzystanie z chronionych hasłem lub bezpiecznych obszarów tej strony jest ograniczony tylko do użytkowników autoryzowanych hasłem. Nieuprawnione osoby próbujące uzyskać dostęp do tych obszarów strony mogą podlegać karze.

Informacje o pobieraniu danych

Jeśli Państwo pobierają jakąkolwiek informację z tej strony, zgadzają się Państwo, że nie będą kopiować lub usuwać ani zasłaniać jakichkolwiek praw autorskich lub innych informacji lub legendy zawartej w każdej takiej informacji.

Wyjątki i ograniczenia

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane „tak jak są”. Nie wykonujemy żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony lub jej zawartości i zrzekamy się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji.

Niektóre informacje i usługi na tej stronie mogą zawierać materiały i informacje uzyskane od stron trzecich, na które mamy minimalną lub nie mamy żadnej kontroli. Ponadto informacje zawarte na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Dlatego nie możemy gwarantować, prezentować lub twiedzić, że ta strona, jej zawartość i powiązane grafiki opublikowanych na tej stronie były dokładne i kompletne lub odpowiednie dla Państwa lub Państwa firmy.

Wszystkie jakiekolwiek odpowiedzialności wynikające z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów są wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Ani my, żaden z naszych oddziałów, ani żaden z naszych dyrektorów, poszczególnych kierowników lub pracowników, ani żadnych innych przedstawicieli nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające w związku z korzystaniem z tej strony. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszelkich szkód dowolnego rodzaju, w tym (bez ograniczeń) wyrównawcze, bezpośredne, pośredne lub wtórne szkody, utratę danych, dochodów lub zysku, utratę lub uszkodzenie mienia i roszczeń osób trzecich.

Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji udostępnionych Państwu za pośrednictwem tej strony. Zgadzają się Państwo, że każde z tych ograniczeń jest uzasadnione uwzględniając charakter naszej strony, w szczególności biorąc pod uwagę, że przy zakupie informacji, towarów lub usług za pośrednictwem naszej strony będziecie Państwo wprowadzić oddzielną umowę z dostawcą w każdym przypadku.

Żadne z powyższych wyłączeń lub ograniczeń nie narusza ustawowych lub innych praw wynikających z prawa angielskiego, które nie są możliwe do wykluczenia. Jednak w takim przypadku naszym obowiązkiem, gdy zezwoli na to prawo, będzie ograniczenie ponownego dostarczania Państwu naszej strony, towarów lub usług. Każde z powyższych wyłączeń lub ograniczeń należy traktować jako odrębne i oddzielić, postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Informacje strony trzeciej

Informacje, opinie i dane na tej stronie dostarczone przez osoby trzecie, są tymi, które zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale bez możliwości zagwarantowania ich dokładności, ważności, aktualności i kompletności do określonego celu.

Proszę zasięgnąć porady specjalistów, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do oceny wszelkich szczególnych informacji, opinii, porad lub innych treści.

Użycie linków

Pewne linki, w tym linki hipertekstowe, na naszych stronach przekierowują na zewnątrz naszych stron internetowych. Linki są dla udogodnienia i włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia lub zatwierdzenia przez nas danej strony, jej operatora lub jego treści.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość ani inne przepisy z każdej strony poza naszą stroną i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności odnoszącej się do takich treści lub postanowień. Zabraniamy buforowania, nieautoryzowanych odnośników do tej strony i formułowania jakichkolwiek informacji i treści, w tym wszelkich programów komputerowych dostępnych na lub za pośrednictwem tej strony (treść).

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania nieautoryzowaneego połączenia lub ramek, a konkretnie nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści dostępne na innych stronach internetowych powiązanych z tą stroną. Dostęp do innych stron internetowych związanych z tą stroną odbywa się na własne ryzyko.

Awarie technologiczne

Czas reakcji może zmieniać się w zależności od różnych czynników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub opóźnienia lub zaniechania jakichkolwiek informacji lub przekazania lub dostarczenia wszelkich informacji lub za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z/lub spowodowane przez jakąkolwiek z takich nieścisłości, błędów, opóźnień lub zaniechania lub z jakiegokolwiek niewykonania lub przerwania informacji z jakiegokolwiek działania lub zaniechania, lub z jakiegokolwiek działania siły wyższej (w tym, bez limitacji ogólności, powodzi, nadzwyczajne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi lub innego aktu Boga, ognia, wojny, powstania, zamieszki, sporów w pracy, wypadku, działania rządu, komunikacji, awarii zasilania prądem albo awarii sprzętu lub oprogramowania) lub jakiejkolwiek innej przyczyny poza naszą kontrolą.

Korzystanie z informacji

Zgadzają się Państwo, że możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje o nich, zgodnie z naszą polityką prywatności. Państwo przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na związanie się z warunkami naszej polityki prywatności.

Posiadanie i własność intelektualna

Wszelkie prawa w zakresie projektowania, tekstu, grafiki i innych materiałów lub wspierania naszej witryny i wyboru lub uporządkowania ich są naszą własnością lub własnością naszych licencjodawców lub innych osób trzecich i są chronione prawami własności intelektualnej praw.

Dla celów niniejszych warunków użytkowania, określenie „prawa własności intelektualnej” oznaczają, zbiorowo, prawa wynikające z patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnicy handlowej prawem, wszelkie aplikacje lub rejestracje odnoszące się do tych praw, a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie uznawane w dowolnego kraju lub jurysdykcji na całym świecie, w tym, bez ograniczeń, praw moralnych i praw pokrewnych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności z tytułu pobierania materiałów z tego serwisu i nie może odsprzedawać jakichkolwiek produktów lub usług (lub jakiejkolwiek jego części) pojawiających się na tej stronie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w ramach niniejszej Umowy są wyraźnie zastrzeżone. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do treści lub innych materiałów, które naruszają lub rzekomo naruszających prawa własności intelektualnej danej strony.

Deep links

Państwo nie mogą robić „deep-link” do tej strony, co oznacza, że nie będą Państwo tworzyć, pisać, wyświetlać, publikować i rozpowszechniać żadnych linków do dowolnej strony innej niż poprzedniej (domowe), w żadnym celu, bez specjalnego nami upoważnienia to robić.

Bezpieczeństwo i włamania

Państwo nie mogą naruszać lub próbować naruszać bezpieczeństwa niniejszej witryny lub jakichkolwiek produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania zjawisk, które mogą dotyczyć takich naruszeń i możemy wiązać się i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy uczestniczyli w takich naruszeniach.

Państwo zgadzają się, że biorą odpowiedzialność, aby zainstalować oprogramowanie i związane z nimi zabezpieczenie antywirusowe przed wirusami lub innymi programy komputerowymi, które mogą doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, zakłócić lub w inny sposób pogorszyć funkcjonalność komputerów lub operacji, które mogą zostać przeniesione do komputera za pomocą tej strony.

Framing i miming

Państwo nie mogą ramkować tej witryny lub jakiejkolwiek strony lub części tej strony poprzez wywołanie treści z poziomu serwisu pojawiającemu się użytkownikowi jako część strony na innej stronie internetowej, czy w widocznej ramce lub inline poprzez kadrowanie bez obramowania wokół oprawionej treści, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Zgodność z przepisami

Można korzystać z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Ta strona, produkty i usługi opisane w niniejszym dokumencie mogą ulec i państwo się zgadza, że będą przez cały czas spełniać, wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych, ustawy, przepisy, regulacje, nakazy i podobne zastosowanie do jego użycia,

Obowiązek ten obejmuje, bez ograniczeń, zgodę na przestrzeganie wszystkich przemysłowych przepisów i zasady odnoszące się do eksportu danych technicznych i innych z Wielkiej Brytanii (oraz ze swojego kraju, poza Wielką Brytanią), i umowę nie eksportować ani ponownie nie eksportować żadnych takich danych lub jakichkolwiek innych materiałów lub materiałów z naruszeniem tych przepisów, zasad lub przepisów, bez uprzedniego uzyskania wszystkich niezbędnych licencji, zgód i zezwoleń do nich, a także upoważnienia do nich od nas.

Postępowanie regulacyjne

Możemy monitorować dane, jakie mogą być niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych. Państwo pozwala nam rozsądnie i właściwie sprawdzać, czy zostały spełnione te warunki użytkowania i zgadza się w pełni współpracować z każdym takim procesem weryfikacji.

Nasi partnerzy